Přeskočit na obsah

Disclaimer

Disclaimer

Tato zpráva je určena výhradně pro adresáta a obsahuje důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, upravování nebo prozrazení jejího obsahu je protiprávní. Pokud jste omylem obdrželi tuto zprávu, oznamte toto prosím neprodleně odesílateli, zasláním zprávy zpět. Poté prosím vymažte zprávu z Vašeho systému, aniž byste jí kopírovali, či odhalili její obsah třetí osobě. Jakub Holub („Jakub Holub“) nepřijímá odpovědnost za správný a kompletní přenos informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu, ani za škody, vyplývající z použití nebo spolehnutí se na informace. Všechny zprávy adresované, přijaté nebo zaslané Jakub Holub nebo jejími zaměstnanci, jsou považovány za pracovní. Z tohoto důvodu odesílatel nebo adresát těchto zpráv souhlasí s tím, že mohou být čteny ostatními zaměstnanci či spolupracovníky Jakub Holub než je oficiální příjemce nebo odesílatel, a to v zájmu zajištění kontinuity pracovních činností. Tato zpráva není kvitancí dle § 1949 občanského zákoníku. Jakub Holub upozorňuje, že bez ohledu na obsah této zprávy, tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k uzavření, ukončení či změně jakékoli smlouvy s Jakub Holub. Uzavření, ukončení nebo změna smlouvy s Jakub Holub je možná pouze písemně, formou podepsané listiny.

 This e-mail is intended solely for the addressee(s) and contains confidential information. Unauthorized distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your system and do not copy it or disclose its contents to any person. Jakub Holub („Jakub Holub“), does not accept liability for the correct and complete transmission of the information, nor for any delay or interruption of the transmission, nor for damages arising from the use of or reliance on the information. All e-mail messages addressed to, received or sent by Autoimport group or Autoimport group employees are deemed to be professional in nature. Accordingly, the sender or recipient of these messages agrees that they may be read by other Jakub Holub employees than the official recipient or sender in order to ensure the continuity of work-related activities. This e-mail is not quittance pursuant to § 1949 Civil code. Jakub Holub alerts, that this e-mail, regardless of its contents, is not binding legal act leading to conclusion, termination or alteration of any contract with Jakub Holub. Contract with Autoimport group may be concluded, terminated or altered only in writing, in the form of signed document.

Zahájit chat
Jak Vám můžeme pomoci?
Dobrý den, hledáte vhodný vůz a chcete poradit? Rádi zodpovíme Vaše dotazy...